Aquesta formació fa referència a la formació necessària que en matèria de prevenció de riscos laborals han de tenir les persones que duen a terme les diferents funcions que integren l’activitat preventiva.

Treballem per reduir i eliminar la sinistralitat i els accidents laborals. Aquests poden sorgir durant el dia a dia. La nostra missió és optimitzar la salut dels nostres treballadors/es, protegits mitjançant una preveció eficaç i competitiva.

L’activitat formativa és un dels principals eixos de la política preventiva. L’objectiu bàsic de l’activitat formativa és el de garantir que els treballadors tinguin els coneixements bàsics. D’aquesta manera podran protegir-se al màxim dels riscos inherents al lloc de treball.


Tot treballador té dret a la protecció en front dels riscos laborals i a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el seu lloc de treball


En primer lloc, aquest dret de protecció per als treballadors és per a l’empresa un deure. A més, l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que, en compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada.

Aquesta, sobretot,  ha de ser impartida per personal amb coneixements en matèria de prevenció, ja sigui personal propi o contractat. En conseqüència, qui estigui habilitat oer a exercicr funcions de nivell intermedi, podrà realitzar activitats de formació bàsica. Per tant, en el cas en què estigui habilitat per  aexercir funcions de nivell superior, podrà dur a terme activitats formatives de caràcter general.

En matèria preventiva, oferim diferents formacions a mida. Divertàlia s’adapta a les necessitats de tots els nostres centres i tots els nostres treballadors. Volem donar resposta a aquelles necessitats formatives que es detectin. Ens desplacem a les escoles garantint, d’aquesta manera, una formació continuada per alseducadors/es de menjadors escolars i espais joves.